ชุมชนต้นแบบ

5 พื้นที่ต้นแบบ CBT

7

จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกที่ทุกแห่งแต่ต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และความพร้อม จากนั้นจึงมีกระบวนการทำงานเตรียมความพร้อม สร้างการมีส่วนร่วม และการทำงานในลักษณะความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือกระบวนการทำงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมก็ได้

เมื่อมองว่า CBT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาก็ควรมีการประเมินผลกระทบด้วยว่าจากการทำงานก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างกับคนและชุมชนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ส่วนความสำเร็จสามารถประเมินได้จากทั้งคนในและคนนอก หากคนในมีความสุขให้การยอมรับก็ถือว่าเป็นงานที่สำเร็จ ในส่วนภายนอกเห็นคุณค่ามาชื่นชม ดูงาน ได้รับความประทับใจ ให้รางวัลยกย่องก็เป็นสิ่งที่ช่วยในการรับรองความสำเร็จนั้นอย่างมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

กรณีศึกษา 5 หมู่บ้าน : หมู่บ้านต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศไทย

กรณีศึกษาบ้านห้วยแร้ง…ชุมชนริมคลอง แห่งเมืองตราด

8

กรณีศึกษาบ้านภู จ.มุกดาหาร

9

กรณีศึกษาชุมชนลีเล็ด…วิถีคนใต้ วิถีคนชายเลน จ.สุราษฎร์ธานี

10

กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง…ชุมชนเล็กเล็กกลางหุบเขา จ.เชียงใหม่

11

กรณีศึกษาบ้านผาหมอนแห่งแคว้นมึกาคี จ.เชียงใหม่

12

หมายเหตุ : ชุมชนตัวอย่างดังกล่าว เป็นเพียงการนำเสนอแง่มุมที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ แต่หากมองโดยภาพรวมแล้ว เราไม่สามารถแยกเรื่องผลของการพัฒนาออกมาเพียงด้านใดด้านเดียว ตารางข้างล่าง เป็นการสรุปให้เห็นว่าในแต่ละชุมชนได้รับผลกระทบเชิงบวกครบทุกมิติ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการตลาด


อ่านเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

13