พันธมิตร

3

บริษัททัวร์ที่มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรด้านวิชาการ

องค์กรภาครัฐ และ องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรด้านการสนับสนุนและงบประมาณ