บริการของศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริการของเรา

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับชุมชน และระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกประสานงานด้านข้อมูล และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในสังคมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์ประสานงานฯ มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนสมาชิก หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนา และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์ประสานงานฯ สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่บุคคลภายนอก อาทิ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ภาครัฐ NGOs และนักวิชาการที่สนใจและต้องการศึกษาดูงานหรือทำงานร่วมกันกับชุมชนสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนสมาชิกในการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับขีดความสามารถในการจัดการของชุมชน และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบุคคลที่สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนที่ดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์ประสานงานฯ จะให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นบริษัทที่มีแนวนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยช่วยในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะของทัวร์ กิจกรรมท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์สนใจ

กล่าวโดยสรุป ศูนย์ประสานงานฯ เป็นองค์กรกลางด้านข้อมูลข่าวสาร ทำงานในลักษณะพันธมิตรกับชุมชนสมาชิก ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มคนทั่วไปที่สนในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน…

2