เกี่ยวกับเรา

1

กว่าจะมาเป็น “เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

เริ่มจากการก่อตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยชุมชน 35 ชุมชนใน 7 จังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนของชุมชนสมาชิกในด้านการประสานงานจากภาครัฐ และประชาสัมพันธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งมาจากความต้องการของชุมชนสมาชิกอย่างแท้จริง ปัจจุบัน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ จดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลในนาม “สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ” และต่อมาได้เพิ่มบทบาทในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีบทบาทในการประสานงาน เชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เป็นสื่อกลางในการบอกปัญหาและความต้องการของสมาชิกให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน ก็เป็นแหล่งข้อมูลให้กับชุมชน หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน สื่อ และผู้ที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย

โปรแกรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนถูกออกแบบเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของบ้านและแขกผู้มาเยือนมีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ และมีส่วนสนับสนุนชุมชนในด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์      

“สร้างคน สร้างชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาคน
2) สร้างองค์ความรู้
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
4) ประชาสัมพันธ์
5) นโยบาย


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริการของเรา

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับชุมชน และระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกประสานงานด้านข้อมูล และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในสังคมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์ประสานงานฯ มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนสมาชิก หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนา และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์ประสานงานฯ สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่บุคคลภายนอก อาทิ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ภาครัฐ NGOs และนักวิชาการที่สนใจและต้องการศึกษาดูงานหรือทำงานร่วมกันกับชุมชนสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนสมาชิกในการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับขีดความสามารถในการจัดการของชุมชน และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบุคคลที่สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนที่ดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์ประสานงานฯ จะให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นบริษัทที่มีแนวนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยช่วยในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะของทัวร์ กิจกรรมท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์สนใจ

กล่าวโดยสรุป ศูนย์ประสานงานฯ เป็นองค์กรกลางด้านข้อมูลข่าวสาร ทำงานในลักษณะพันธมิตรกับชุมชนสมาชิก ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มคนทั่วไปที่สนในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน…

2

ติดต่อศูนย์ประสานงาน