หัวทุ่ง

northernbanner

ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ม.14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชุมชนอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 85 กิโลเมตร ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว ด้านหลังของหมู่บ้านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของดอยหลวงเชียงดาว ประชากรในท้องถิ่นนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการอนุรักษ์ สมาชิกในชุมชนได้มีการจัดเขต “ป่าชุมชน” ร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่นี้ ชาวบ้านจะสามารถเก็บหาของป่าได้แต่จะห้ามการตัดไม้ทำลายป่า ชุมชนจะเป็นผู้ป้องกันป่าโดยการใช้กฎของชุมชนและพิธี “บวชป่า” โดยพระสงฆ์ของศาสนาพุทธ ชาวบ้านยังมีป่าไผ่ชุมชน โดยทุกๆปี พวกเขาจะช่วยกันเก็บเกี่ยวไผ่ และจัดสรรปันผลกำไรกันในชุมชน ชุมชนเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นชุมชนริเริ่ม และยังได้ต้อนรับนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจในการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน

e0b89de0b8b6e0b881e0b8aae0b8b2e0b899e0b983e0b89ae0b980e0b895e0b8a2_resize

ความพิเศษของชุมชน : วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงผีขุนน้ำ ในเดือนมิถุนายนของทุกปี การแสดงพื้นเมืองของเด็กและเยาวชน และการเก็บของป่าโดยในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันตามฤดูกาล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

  1. ดูการจัดการดูแลการรักษาป่าชุมชน (ป่าต้นน้ำ)
  2. วิถีชีวิตของชาวบ้านหัวทุ่ง
  3. การปลูกป่าไม้ไผ่เศรษฐกิจเพื่อใช้ในการจักสานเป็นอาชีพเสริม
  4. การแสดงออกของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน

e0b8abe0b8b1e0b8a7e0b897e0b8b8e0b988e0b8872

p3130818